Climbing Skills: วิธีการมัดเงื่อนเลขแปดเพื่อการปีนหน้าผา

วิดีโอนี้เป็นการสอนวิธีมัดเงื่อนหมายเลขแ­ปดที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการปีนหน้าผา

**การปีนหน้าผาเป็นกิจกรรมที่ความเสี่ยง วิดีโอนี้ไม้สามารถแทนการฝึกฝนกับผู้เชี่ย­วชาญหรือครูสอนปีนหน้าผาได้.**

Contact Us