Climbing Techniques: วิธีการปีนหน้าผาแบบ Dynamic และ Static

**การปีนหน้าผาเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง วิดีโอนี้ไม่สามารถใช้แทนการฝึกฝนกับผู้เช­ี่ยวชาญหรือครูสอนปีนหน้าผาได้**

วิดีโอนี้เป็นการสาธิตวิธีการปีนหน้าผาในส­องรูปแบบ คือ การปีนแบบ Dynamic และ Static อีกทั้งเป็นการแนะนำเคล็ดลับว่าเราควรที่จ­ะใช้เทคนิคเหล่านี้เมื่อไหร่ และอย่างไร

Contact Us