Co-operative Research Project for Caving and Climbing in Northern Thailand

บริษัท  เชียงใหม่ร๊อคไคล์มมิ่งแอดเวนเจอร์ จำกัด ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้แผนงาน “การยกระดับและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยถ้ำในภูมิภาคอาเซียน กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน” โดยรับผิดชอบ โครงการย่อยที่ 2 “การพัฒนากิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจยภัยถ้ำอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงราย และลำปาง” โดยมีพื้นที่ศึกษาวิจัย อุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย และอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จังหวัดลำปาง
โครงการวิจัยในครั้งนี้เพื่อ นำเสนอรูปแบบและพัฒนากิจกรรมนันทนาการ การดำเนินการพัฒนาพื้นที่ศึกษาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบสำหรับการท่องเที่ยวถ้ำและภูมิประเทศเขาหินปูน เพื่อยกระดับความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยถ้ำให้กับบุคลากรในระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมโครงการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ การจัดอบรมหลักสูตรปีนหน้าผาและสำรวจถ้ำ การจัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล การจัดอบรมหลักสูตรกู้ภัย สำหรับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่
การอบรมหลักสูตรปีนหน้าผาและสำรวจถ้ำสำหรับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมในพื้นที่จังหวัดลำปาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 กิจกรรม จัดขึ้นที่ ดอยผาก้าน  บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โดยมีพิธีเปิดการอบรมสูตรปีนหน้าผาและสำรวจถ้ำสำหรับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เมื่อ วัน จันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเปิด ดังนี้
  1. ตัวแทน นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
  2. นายก องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง
  3. ตัวแทนนายอำเภอแม่เมาะ
  4. ตัวแทนหัวหน้าโครงการแม่เมาะ
  5. คุณสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง
  6. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านดง
  7. ตัวแทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
  8. ตัวแทน ผบ.ร้อยฝึกรบพิเสษค่ายประตูผา จ.ลำปาง
  9. ตัวแทนกลุ่มท่องเที่ยวบ้านท่าสี
  10. ผู้เข้าร่วมการอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ทางบริษัทฯและหัวหน้าแผนงานวิจัย ขอขอบพระคุณ  ท่านผู้มีเกียรติ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทุกท่าน ค่ะ

Contact Us