โปรแกรม ครูฝึก CMRCA

โปรแกรม ครูฝึก CMRCA คอร์ส 4 วันและ 2 วันสำหรับการเตรียมตัวเพื่อเข้าทำงานไกด์ขั้นสูงให้แก่ CMRCA คอร์ส ครูฝึก CMRCA คอร์สนี้สำหรับไกด์ปีนหน้าผาที่มีประสบการณ์แล้ว โดยจะใช้เวลาทั้งหมด 4 วัน รายละเอียดในการเรียนคือ คุณจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับระบบ anchors และ rigging ขั้นสูง เมื่อคุณผ่านระดับการเป็นไกด์ CMRCA แล้วคุณจะสามารถนำโปรแกรมปีนหน้าผาของ CMRCA ได้ โดยคอร์สนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมก่อนการเรียน AMGA SPI Base Managed…

โปรแกรม ครูฝึก CMRCA

คอร์ส 4 วันและ 2 วันสำหรับการเตรียมตัวเพื่อเข้าทำงานไกด์ขั้นสูงให้แก่ CMRCA

คอร์ส ครูฝึก CMRCA

guideคอร์สนี้สำหรับไกด์ปีนหน้าผาที่มีประสบการณ์แล้ว โดยจะใช้เวลาทั้งหมด 4 วัน รายละเอียดในการเรียนคือ

คุณจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับระบบ anchors และ rigging ขั้นสูง เมื่อคุณผ่านระดับการเป็นไกด์ CMRCA แล้วคุณจะสามารถนำโปรแกรมปีนหน้าผาของ CMRCA ได้ โดยคอร์สนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมก่อนการเรียน AMGA SPI

 • Base Managed Rescue
 • Top Managed Belay and Lower
 • Top Managed Rescue
 • Advanced Anchors and Rigging
 • Releasable Rappel
 • Hauling

เงื่อนไข

  • เป็นไกด์ฝึกงาน CMRCA หรือมีใบประกาศนียบัตร Single Pitch Instructor
  • ประสบการณ์ปีนหน้าผา outdoor 3 ปี
  • ประสบการณ์ไกด์อย่างน้อย 300 วันหรือประสบการณ์เทียบเท่า
  • ประวัติการปีนหน้าผา
    • ปีนหน้าผาอย่างน้อย 50 เส้นทางหรือ 3 เส้นทางในลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน
    • ปีนหน้าผาอย่างน้อย 10 เส้นทาง ระดับ 6b ขึ้นไป
    • ปีนหน้าผา 5 เส้นทาง ประเภท multi pitch
    • ปีนหน้าผาอย่างน้อย 35 เส้นทาง ระดับ 6b ลงไป

การประเมินผลครูฝึก CMRCA

การประเมินผลใช้เวลา 2 วันโดยไม่รวมอยู่ในคอร์ส คุณจะถูกประเมินเกี่ยวกับทักษะด้านเทคนิคและการบริหารจัดการลูกค้าและการดูแล mock guiding scenario

เงื่อนไข

   • ผ่านคอร์สไกด์ CMRCA

Contact Us