Climbing Wall Instructor Certification Program

2558_05_20_cwa_usa_trip_2434

หลักสูตรการรับรองครูฝึกสอนการปีนหน้าผาจำลอง

เพราะปัจจุบันนี้กีฬาปีนหน้าผาจำลองเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายและต่อเนื่อง ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีสมาคมปีนหน้าผาจำลอง ( The Climbing Wall Association หรือ CWA ) เป็นผู้กำหนดมาตรฐานระดับสากลในด้านการบริหารจัดการและการสอนปีนหน้าผาจำลอง และในขณะนี้ บริษัท เชียงใหม่ ร๊อคไคล์มิ้ง แอดเวนเจอร์ ได้มีหลักสูตรการรับรองครูฝึกสอนปีนหน้าผาจำลอง ตามมาตรฐานของ CWA เป็นที่แรกของภูมิภาคเอเชียแล้ววันนี้

ทำไมต้องมีการรับรองครูฝึกสอนการปีนหน้าผาจำลอง ?

เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างมาตรฐานในการดำเนินกิจการหน้าผาจำลอง ซึ่งการรับรองนี้เป็นการสร้างความมั่นใจว่า หน้าผาจำลองในแต่ละแห่งทั่วโลกจะมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งผลที่ได้รับคือเจ้าของกิจการมีความสบายใจและมั่นใจว่าพนักงานจะดำเนินงานได้ไอย่างปลอดภัยและเป็นมืออาชีพ ในขณะเดียวกันลูกค้าก็มีความสบายใจและมั่นใจได้ว่า เค้าสามารถเชื่อใจในสถานประกอบการและการบริการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

มาตรฐานต่างๆ ในการออกใบรับรอง

โดยเป้าหมายของหลักสูตรนี้ คือการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการหน้าผาจำลอง และโรงเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและดำเนินการและการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย รวมถึงมั่นใจว่าลูกค้าจะได้ความสุขและความสะดวกสะบายในการใช้บริการ โดยมีเป้าหมายดังต่อไปนี้

• เพื่อเป็นการยกระดับความเป็นมืออาชีพในการดำเนินงานด้านหน้าผาจำลอง

• เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรักษาคุณภาพในด้านการเรียนการสอนทางเทคนิคสำหรับการปีนหน้าผาจำลอง

• เพื่อกำหนดมาตราฐานของการดูแลลูกค้าสำหรับครูฝึกสอนปีนหน้าผาจำลอง มีดังต่อไปนี้

      • การปฐมนิเทศลูกค้า และการเรียนการสอน
      • การสอนเกี่ยวกับทักษะการปีนหน้าผาทั่วไปรวมถึงการจัดระเบียบร่างกาย
      • การสอนเทคนิคการ Belaying ได้อย่างถูกต้อง
      • การสอนเทคนิคการ Leading ได้อย่างถูกต้อง
      • การสอนวิธีการดูแลรักษาและใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
      • มีความรู้ในการใช้งาน ดูแลรักษา และตรวจสอบ อุปกรณ์และส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในบริเวณหน้าผาจำลอง ได้อย่างถูก           ต้อง

      • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

• เพื่อประเมินทักษะทางเทคนิคของครูฝึก

• เพื่อเป็นการแนะแนวผู้เข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในขั้นถัดไป

• เพื่อการส่งเสริมการรักษาระดับคุณภาพและมาตรฐานในการเรียนการสอนการปีนหน้าผา และความมั่นใจในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ สู่สาธารชน

ทำอย่างไรถึงจะได้ใบรับรองการเป็นครูฝึก

CMRCA ได้มีการจัดหลักสูตรตลอดทั้งปี โดยมีแบบ 1 วัน และ 2 วัน สำหรับการรับใบรับรอง ซึ่งรวมถึงการสอบประเมิน และ การมอบใบรับรองการเป็นครูฝึกสอนปีนหน้าผาจำลอง หรือ ใบ CWI ซึ่งใบรับรองนี้จะมีอายุ 3 ปี หากต้องการอบรมเป็นหมู่คณะกรุณาสอบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อรับราคาแบบหมู่คณะ ซึ่งรายละเอียดการอบรมมีดังนี้

• ใบรับรอง Top Rope Certification จะมี 1 วันสำหรับการอบรม และ ครึ่งวันสำหรับการสอบประเมิน

• ใบรับรอง Lead Certification จะอบรมพิ่มเติมจากหลักสูตร Top Rope Certification อีก ครึ่งวันโดยภายในครึ่งนี้นี้จะรวมถึงการอบรมและสอบประเมิน

สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ข้างต้นหรือขาดความมั่นใจในคุณสมบัติดังกล่าว ทาง CMRCA ก็ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม  2 วัน ก่อนการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกสอนปีนหน้าผาจำลองและการสอบประเมิน และจะมีจัดการสอบประเมินรอบสองสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการสอบประเมินรอบแรก

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

ควรมีประสบการณ์ดังต่อไปนี้

• ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ปีนหน้าผาอย่างน้อย 1 ปี

• ผู้สมัครต้องอย่างน้อย 20 ครั้ง ในการหน้าผาจำลองหรือหน้าผาธรรมชาติ

• ผู้สมัครต้องมีจำนวนชั่วโมงรวมกันอย่าน้อย 40 ชั่วโมงสำหรับการฝึกอบรมการปีนหน้าผา และ มีประสบการณ์ในการปีนหน้าผา

คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับหลักสูตรนี้

• ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปีบริบูรณ์ในวันแรกของการฝึกอบรม

• ผู้สมัครต้องความรู้ความเข้าใจและแสดงถึงการใช้ทักษะการจัดระเบียบร่างกายในการปีนหน้าผาเบื้องต้น

• ผู้สมัครสามารถปีนหน้าผาแบบ Top Rope ที่ระดับ 5.8 ได้ด้วยความมั่นในและไม่มีการตก

• ผู้สมัครควรมีอุปกรณ์ปีนหน้าผาที่มีสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน

• ผู้สมัครต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานและดูแลรักษารวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ปีนหน้าผา ได้อย่างถูกต้อง

ราคา

หลักสูตร Top Rope Certification ราคา 8,950 บาท ต่อท่าน

หลักสูตร Lead Certification ราคา 12,000 บาท ต่อท่าน (ราคานี้รวมหลักสูตร Top Rope Certification)

การสอบประเมินรอบสอง ราคา

หลักสูตรเตรียมความพร้อม ราคา

ราคานี้รวมเอกสารประกอบการเรียนจาก CWA, ค่าธรรมเนียนใบประกาศยบัตร, ค่าสถานที่และอุปกรณ์

แบบฟอร์มใบสมัคร

Which program do you wish to attend? หลักสูตรไหนที่คุณอย่างเข้ารับการอบรม*

Do you meet the pre-requisites outlined above? คุณมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ระบุหรือไม่*

Are you willing to attend another CWI Certification program or refresher every three years? คุณมีความสนใจที่จะลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหลักสูตรครูฝึกสอนปีนหน้าผาทุกๆ 3 ปีหรือไม่*

Do you understand that if your application is accepted you will be sent a confirmation and be required to make a payment at least one week before the course start date? หลังจากที่คุณส่งใบสมัครแล้วจะได้รับการยืนยันการลงทะเบียนและคุณมีความยินยอมที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วง 1 สัปดาห์ก่อนวันแรกของการอบรม*

Contact Us