Employment Application

Your Contact Information

Tell us about yourself ช่วยเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ

Education การศึกษา

Work Experience รายละเอียดของงานที่ผ่าน เรียงลำดับก่อน-หลัง

Evaluate the following statements. โปรดระบุความสามารถในการใช้ภาษา

Specialized Skills ทักษะเฉพาะทาง

Personal Interests ส่ิงที่คุณสนใจ

Help us get to know you. ส่ิงเหล่านี้มันจะช่วยให้เราเข้าใจคุณมากขึ้น

Adventure Experience ประสบการณ์การผจญภัย