ความคืบหน้าของ Crazy Horse (หน้าผาม้าผยศ) เดือนตุลาคม 2563

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

บริษัทเชียงใหม่ร๊อคไคล์มมิ่งแอดเวนเจอร์ จำกัด (CMRCA) ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งการดำเนินการขอใช้พื้นที่หน้าผาและแผนการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันของ Crazy Horse (หน้าผาม้าผยศ) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน

หลังจากได้ผ่านการประชาคมเบื้องต้นร่วมกับชุมชนทั้ง 8 หมู่บ้านมาแล้ว โดยในขณะนี้การขออนุญาตเปิดใช้หน้าผา อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาจากภาครัฐ โดยทุกฝ่ายร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดกิจกรรมปีนหน้าผาขึ้นอีกครั้งที่ อ.แม่ออน แบบถูกต้องตามกฎหมาย

ในมติของ 2 องค์กรใหญ่ ทั้งชุมชนและหน่วยราชการ มีความเห็นชอบให้ CMRCA เป็นผู้ดำเนินการบริหารและจัดการพื้นที่ปีนหน้าผา เพื่อนำผลประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชน เราหวังว่าการขออนุญาตนี้จะสามารถเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ปีนหน้าผาอื่นๆ ในประเทศไทยต่อไป

การประชุมนี้ เป็นเพียงหนึ่งขั้นตอนเพราะยังต้องมีการพิจารณาจากหน่วยงานภาครัฐอีกหลายหน่วยงาน และไม่สามารถกำหนดเวลาเปิดได้ชัดเจน อย่างไรก็ตามทุกหน่วยงานพยายามเร่งดำเนินการในส่วนของตัวเองอย่างสุดความสามารถ และเร็วที่สุดเพื่อสร้างประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชน อ. แม่ออนในช่วงวิกฤตโควิดนี้ให้มากที่สุด

Contact Us