Crazy Horse Updates

ความคืบหน้าของ Crazy Horse (หน้าผาม้าผยศ) เดือนตุลาคม 2563

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
บริษัทเชียงใหม่ร๊อคไคล์มมิ่งแอดเวนเจอร์ จำกัด (CMRCA) ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งการดำเนินการขอใช้พื้นที่หน้าผาและแผนการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันของ Crazy Horse (หน้าผาม้าผยศ) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน

Read On

Contact Us